Công văn 3676/BGDĐT-GDMN hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Số: 3676/BGDĐT-GDMN. Theo đó bộ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm n

Công văn 3676/BGDĐT-GDMN hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Số: 3676/BGDĐT-GDMN. Theo đó bộ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non

         Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022,  tiếp tục thực hiện đổi mới kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Bộ GDĐT ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đối với GDMN, cụ thể như sau:

Sau khi nghiê cứu văn bản tài liệu của BGDĐT hướng dẫn PHẦN MỀM DINH DƯỠNG KIDSOFT đã tổng hợp lại kế hoạch nhiệm vụ năm học giáo dục mầm non 2021 -2022 như sau:


·  Phương hướng chung

-          Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp

-          Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN

-          Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các cơ sở GDMN

-          Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT),hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi

-          Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

-          Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN

-          Triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

-          Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

     Chủ đề năm học 2021-2022 cấp học mầm non là “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện” (hướng dẫn thực hiện chủ đề ở phụ lục 1)

·  Các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

 

-          Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp.

-          Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

-          Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

-          Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi đủ điều kiện.

-          Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong đó có quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

-          Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

-          Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số với GDMN

-          Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN

-          Triển khai hiệu quả công tác thống kê, báo cáo về GDMN

Các đơn vị có nhu cầu tham khảo hay ứng dụng phần mềm quản lý ăn bán trú vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

#phanmemdinhduong , #kidsoft , #khauphanan ,#diduonghocduong , ....

   Liên hệ: 024 32.606.999 – 0976.098.666 để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng phần mềm.