Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với trẻ em dưới 02 tuổi

Căn cứ vào tháng tuổi và cân nặng, xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ phát triển trẻ em" rồi đánh giá mức độ gầy béo như sau: - Kênh A: bình thường - Kênh B: suy dinh dưỡng vừa - Kênh C: suy dinh dưỡng nặng - Kênh D: suy dinh dưỡng rất nặng - Kênh E: béo

Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với trẻ em dưới 02 tuổi
Căn cứ vào tháng tuổi và cân nặng, xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ phát triển trẻ em" rồi đánh giá mức độ gầy béo như sau:
- Kênh A: bình thường
- Kênh B: suy dinh dưỡng vừa
- Kênh C: suy dinh dưỡng nặng
- Kênh D: suy dinh dưỡng rất nặng
- Kênh E: béo